විදුලිබල ආරක්ෂක දිනය 2018

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන විදුලි ආරක්ෂක දිනය 2019 පෙබරවාරි 08 දින පැවැත්වේ. මෙහිදී පවත්වන ලද දීප ව්‍යාප්ත පාසල් චිත්‍ර තරගයේ ජයග්‍රාහක, ජයග්‍රාහිකාවන්ට තිළිණ සහ සහතිකපත් ප්‍රධානය් කිරීමටද නියමිතය.