මහජන උපදේශනය- ද්‍රව වායු පිළිබඳ ජාතික ප්‍රමිති කෙටුම්පත

ද්‍රව වායු පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ මහජන උපදෙශනය 2019 මාර්තු මස 27 දින කොළඹ බන්ඩාරණායක අනුස්මරන ජාත්‍යන්තර අනුස්මරන ශාලාවේදී උදෑසන 8.30 සිට පැවැත්වේ.