තුන්වන සාක් බලශක්ති නියාමකයන්ගේ සැසිය-2019

තුන්වන සාක් බලශක්ති නියාමකයන්ගේ සැසිය මෙවර නොවැම්බර් 13,14 දෙදින පුරා ෂැන්ග්‍රිලා හොටලයේදී පැවැත්වේ