කුඩා ජල විදුලිබලාගාර පරීක්ෂාව

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවෙහි විදුලිබල පරීක්ෂණ අංශයෙහි නිලධාරීන් රත්නපුර-කොලොන්න පිහිටි කුඩා විදුලිබලාගාර දෙකක් පරීක්ෂාවට ලක්කිරීමට නියමිතය. මෙම විදුලිබලාගාර මෙහෙයුම් ආරක්ෂිත තත්වයන්ට අනුකූලදැයි මෙහිදි පරික්ෂා කෙරේ.