ආරවුල් විසඳීමේ පද්ධතියට ප්‍රවේශ වීම

ආරවුල් නිරාකරණය

ආරාවුල් නිරාකරණ රීති

පාරිභෝගිකයින්, සේවා සපයන්නන් හා අනෙකුත් පාර්ශ්වයන් අතර විදුලිබල සේවාව සම්බන්ධයෙන් උද්ගත වන ආරාවුල් නිරාකරණය සදහා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් ආරාවුල් නිරාකරණ පටිපාටිය සදහා වු රීති සම්මත කර ඇත. එම රීති 2011 මැයි 25 වන දිනැති රජයේ විශේෂ ගැසට් නිවේදනය මගින් ප්‍රසිද්ධ කර තිබේ.

ආරාවුල් නිරාකරණ ක්‍රියාවලිය

  • ආරාවුල නිරාකරණය සදහා සමථ මණ්ඩලයක් පත්කිරීම
  • අවශ්‍ය තොරතුරු සහ ලේඛන පිටපත් පිලිබඳ විමසීම (රැස්වීමක් කැදවිය හැකිය)
  • සමථ මණ්ඩලය විසින් ආරාවුල විශ්ලේෂණය කර තීරණයකට එළඹීම
  • එම තීරණය මුද්‍රාතැබීම
  • ආරාවුල සියළු පාර්ශ්වයන්ගේ එකගත්වය මත විසදීමට පියවර ගනු ලැබේ. එසේ එකගත්වය මත විසදුමකට එළඹුණහොත් අදාල තීරණයට සමත මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් අත්සන් තබා තීරණය තහවුරුකිරීම
  • එකගත්වය මත විසදුමකට එළඹීමට අපොහොසත් වුවහොත් සමත මණ්ඩලය විසින් ගත් තීරනය ප්‍රකාශයට පත්කිරීම
  • එම තීරණයට එකගතාවයක් නොදක්වන්නේනම් අදාල ආරාවුල අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග හෝ බේරුම්කරණ ක්‍රියාවලියක් මගින් විසදීම සදහා යොමු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවට බලය තිබේ. එවැනි ක්‍රියාවලියක් හරහා ආරාවුල විසදීමට වැයවෙන වියදම අදාළ පාර්ශ්වයන්ගෙන් අයකරගනු ලැබේ./li>