පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම්

පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් හා යුතුකම්

විදුලිබල පනතෙහි 3 වන වගන්තියට අනුව පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් හා යුතුකම් පිළිබද ප්‍රකාශනයක් අනුමත කර ප්‍රසිද්ධියට පත්කර තිබේ. මෙහි මුලික අරමුණක් වන්නේ පාරිභෝගිකයා ආරක්ෂා කිරීම සදහා පාරිභෝගික අයිතීන්, සේවා ප්‍රමිතීන් කාර්යක්ෂම සේවාවක් සැපයීම සදහා පාරිභෝගිකයා විසින් ඉටුකල යුතු යුතුකම් ආදිය පිළිබද දැනුවත් කිරීමයි.

පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් පහත ක්ෂේත්‍රවලට අදාළව විස්තර කර ඇත.

පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් පහත ක්ෂේත්‍රවලට අදාළව විස්තර කර ඇත.

 • බලපත්‍රලාභියා විසින් කොන්දේසි ප්‍රකාරව සැපයීමට එකග වී ඇති ගුණාත්මක සේවාවක් ලබාගැනීමේ අයිතිය
 • විදුලිබල සැපයුම් සේවාවට අදාළව පාරිභෝගිකයා විසින් දැනගත යුතු තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය
 • නව සේවා සම්බන්ධතා, සැපයුම් සම්බන්ධතාවෙහි ධාරිතාව හා අයක්‍රම කාණ්ඩය වෙනස්කරගැනීමට ඇති අයිතිය
 • විසන්ධිකරගැනීමට හා සේවා ගිවිසුම් අවසන් කරගැනීමට ඇති අයිතිය
 • තම පැමිණිලි වලට විසදුම් ලබාගැනීමේ අයිතිය
 • විදුලිමනු, මනු කියවීම හා බිල්පත් පටිපාටිය
 • විදුලි බිල්පත්
 • සේවා ගාස්තු, මිල ව්‍යුහය හා බිල්පත් ගෙවීම්
 • පාරිභෝගික පරිශ්‍රයට ඇතුළුවීම
 • පාරිභෝගික අධ්‍යාපනය
 • සමාන ලෙස සැළකීම
 • පුද්ගලිකත්වය හා රහස්‍යභාවය

පාරිභෝගික යුතුකම් පහත ක්ෂේත්‍රවලට අදාළව විස්තර කර ඇත.

 • නිසි බිල්පත් ගෙවීම
 • බලපත්‍රලාභියා හා ඔහුගේ නියෝජිතයින්ට සහාය දැක්වීම
 • අයක්‍රම පිළිබද කොන්දේසීවලට එකගව කටයුතු කිරීම
 • පරිශ්‍රය තුල ස්ථාපිත කර ඇති විදුලිබල සේවා සැපයුම් රැහැන් හා උපකරණ වල ආරක්ෂාව සහතික කිරීම
 • නව සේවා සම්බන්ධතා ලබාගැනීමේදී අදාල සියලුම තොරතුරු ප්‍රකාශයට පත්කිරීම