පාරිභෝගික ජාලය

පාරිභෝගික ජාලය

පාරිභෝගික සමාජ ජාලය ක්‍රියාත්මක වීම හරහා එම සාමාජයන් අතර හා සමාජ හා පාරිභෝගික උපදේශන කමිටුව අතර සිය සැළකිල්ලට යොමුවන කාරණා සම්බන්ධයෙන් කතිකාවක් ගොඩනගනු ලැබේ. ඒ මගින් නියාමන හා ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු වලට අදාල තීරණවලදී පාරිභෝගික අදහස් නියෝජනය තරවුරුකෙරේ. පාරිභෝගිකයින්ගේ අදහස් උපදේශන කමිටුව වෙත සන්නිවේදනය කිරීමේ යාන්ත්‍රනය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන සමාජ ජාලය සමීක්ෂන කටයුතු වලදී නියැදියක් වශයෙන් භාවිත කිරීමට උපදේශන කමිටුවට හැකියාව තිබේ.

මෙම පාරිභෝගික සමාජ ජාලය හා සම්බන්ධවන ලෙස පාරිභෝගිකයින්ට ආරාධනා කරනුලබන්නේ පාරිබෝගික උපදේශන කමිටුව විසිනි. උපදේශන කමිටුවට සුදුසුයැයි හැගෙන වෙනත් පාරිභෝගික සමාජ වලටද එසේ ආරාධනා කරනු ඇත.

පාරිභෝගික සංගම් ජාලයේ වාර්ෂික රැස්වීමක් පාරිභෝගික උපදේශක කාරක සභාවෙහි ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ. ඊට අමතරව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්ද පවත්වනු ලැබේ. සාමාජිකයින්ගේ අදහස් හා යෝජනා සෘජුවම ඊමේල්, ෆැක්ස් හෝ තැපැල් මගින් උපදේශන කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකිවේ. එවැනි අදහස් හා යෝජනා සහිත වාර්තා ප්‍රසිද්ධියට පත්කෙරේ.

Details of Regional Consumer Societies

නො.

පළාත

දිස්ත්‍රික්කය

DS Area

GN Area / Village

Name of the Society

1 දකුණු පළාත ගාල්ල බෝපේ පොද්දල 114 D – අම්බගහවත්ත අම්බගහවත්ත Regional Consumer Society
ගාල්ල යක්කලමුල්ල 182 D – මාගෙදර බස්නාහිර Magedara East Regional Consumer Society
ගාල්ල බද්දේගම 191 C – දෙහියන්දර දෙහියන්දර Regional Consumer Society
ගාල්ල හබරාදුව 144 A – කොග්ගල කොග්ගල Regional Consumer Society
ගාල්ල ඉමදූව 153 – දොරපේ දොරපේ Regional Consumer Society
2 සබරගමුව රත්නපුර කිරිල්ලේ දොඩම්පෙ දොඩම්පෙRegional Consumer Society
රත්නපුර පැල්මඩුල්ල දෙනවකපතකඩ දෙනවකපතකඩ Regional Consumer Society
රත්නපුර කහවත්ත කලාලෙල්ල කලාලෙල්ල Regional Consumer Society
රත්නපුර ඕපනායක දන්දෙනිය දන්දෙනිය Regional Consumer Society
රත්නපුර කුරුවිට නඩුකරාදෙනිය Point Pedro Regional Consumer Society
3 උතුරු නැගෙනහිර පළාත කුරුනෑගල කුලියාපිටිය Meegahatuwa Meegahatuwa Regional Consumer Society
කුරුනෑගල බිංගිරිය ඉහල කඩිගමුව ඉහල කඩිගමුව Regional Consumer Society
කුරුනෑගල උඩුබද්දාව සියඹලාගස්පුර සියඹලාගස්පුර Regional Consumer Society
පුත්තලම මහාවැව හොරගොල්ල – දකුණ හොරගොල්ල- දකුණ Regional Consumer Society
පුත්තලම මාදම්පේ උරලියගර උරලියගර Regional Consumer Society
4 මධ්‍යම පළාත නුවර නුවර 258 – කටුකැලේ බටහිර කටුකැලේ බටහිර Regional Consumer Society
නුවර නුවර 265 – සුදුහම්පොල බටහිර සුදුහම්පොල බටහිර Regional Consumer Society
නුවර නුවර 262 – නාගස්තැන්න නාගස්තැන්න Regional Consumer Society
නුවර නුවර 263 – හන්තානේ Place හන්තානේ Place Regional Consumer Society
නුවර නුවර 258 – ඉහල කටුකැලේ ඉහල කටුකැලේ Regional Consumer Society
5 උතුරු මැද පළාත අනුරාධපුර කහටගස්දිල්ලිය රත්මලේ රත්මලේ Regional Consumer Society
අනුරාධපුර නුවරගම්පළාත – නැගෙනහිර Stage – II Stage – II Regional Consumer Society
අනුරාධපුර නුවරගම්පළාත – නැගෙනහිර Stage – III Stage – III Regional Consumer Society
අනුරාධපුර Stage – III Regional Consumer Society පුබුදුපුර පුබුදුපුර Regional Consumer Society
අනුරාධපුර නුවරගම්පළාත – මධ්‍යම පණ්ඩුලවැව පණ්ඩුලවැව Regional Consumer Society