ආරවුල් විසඳීමේ පද්ධතියට ප්‍රවේශ වීම

පාරිභෝගික උපදේශන කමිටුව

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා පනතෙහි 29 වන වගන්තියට අනුව පාරිභෝගික උපදේශන කමිටුව ස්ථාපිත කර ඇත. විශේෂයෙන්ම ගෘහස්ත පාරිභෝගික අයිතිය වෙනුවෙන් පෙනීසිටීම මෙහි අරමුණු අතර වේ.

වත්මන් පාරිභෝගික උපදේශන කමිටු සාමාජිකත්වය

සාමාජිකයින් පහළොස්දෙනකුගෙන් සමන්විත වේ. ඔවුන් විවිධ පාරිභෝගික කණ්ඩායම් නියෝජනය වන පරිදි තෝරාගෙන ඇත.

  • එක් පළාතකින් එක් අයකු බැගින් පළාත් නවය සදහා නව දෙනකු පත් කරනු ලැබේ
  • විදුලිබලය, ඛණිජතෙල් හා ජල සැපයුම යන උපයෝගිතා අංශවලට සම්බන්ධ හා ඒ ක්ෂේත්‍ර පිළිබද දැනුමැති නියොජිතයින් තිදෙනෙකු කොමිෂන් සභාව විසින් පත්කරනු ලැබේ.
  • වාණිජ මණ්ඩල ‍සම්මේලනයේ නම්කරනු ලබන නියෝජිතයෙක්
  • ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය නම්කරනු ලබන නියෝජිතයෙක්
  • ජාතික වාණිජ මණ්ඩලයේ නියෝජිතයෙක්

කමිටුවෙහි ක්‍රියාකාරකම්

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභා පනතේ 29(3) වන වගන්තියෙහි මෙම ක්‍රියාකාරකම් දක්වා ඇත.

  • පාරිභෝගිකයන්ට සපයන සේවාවේ ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් කොමිෂන් සභාවට උපදෙස් දීම.
  • කොමිෂන් සභාව යටතේ නියාමනය වන ඕනෑම කර්මාන්තයකට අදාලව සේවා තත්වය අධීක්ෂණය
  • පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය හා දැනුවත් කිරීම

මහජන උපදේශන

පාරිභෝගික උපදේශන කමිටුවට පැවරෙන තවත් වැදගත් කාර්යයක් වනුයේ නියාමනයට යටත් කර්මාන්තවලට අදාළ තීරණ සම්බන්ධයෙන් මහජන අදහස් ලබාගැනීමයි. එම උපදේශන පළාත් මට්ටමින් සිදුකිරීමට පුළුවන.

පාරිභෝගික උපදේශක කමිටුවට අදාල රෙගුලාසි

පාරිභෝගික උපදේශන කමිටුවෙහි ලිපිනය හා දුරකතන අංක

සභාපති – පාරිභෝගික උපදේශක කාරක සභාව
ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව
6 වන මහළ, ලංකා බැංකු වෙළඳ කුළුණ,
අංක 28, ශාන්ත මයිකල් පාර,
කොළඹ 3, ශ්‍රී ලංකා.

ඊමේල්: ccc@pucsl.gov.lk
දුරකථන අංකය: +94 11 2392607
ෆැක්ස්: +94 11 2392641