ආරවුල් විසඳීමේ පද්ධතියට ප්‍රවේශ වීම

අන්තර්ජාලය හරහා පැමිණිලි

පැමිණිලි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ද ඉදිරිපත් කළ හැකිය. ඒ සදහා උපදෙස් පහත දක්වා ඇත.

පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරිම සදහා ලියාපදිංචි වීම

  • විදුලිබල සේවාවට අදාලව පැමිණිලි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඉදිරිපත් කිරීම සදහා ලියාපදිංචිය විය යුතු වේ.
  • – ලියාපදිංචිවීමෙන් අනතුරුව පරිශිලක නාමයක් හා රහස්යත වචනයක් ඔබට ලබා දේ.

[Notification for registered users : පාරිභෝගික පැමිණිලි පිටුවට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු! ඔබ සාර්ථකව ලියාපදිංචි වී ඇත. පාරිභෝගික පැමිණිලි ආකෘතිය පුරවා ඉදිරිපත් තිරීමට දැන් ඔබට පුළුවන. එකම පරිශීලක නාමයක් යටතේ පැමිණිලි එකකට වඩා වැඩි සංඛ්යාරවක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය ]

පරිශීලක නාමය හෝ රහස්ය වචනය අමතක නම් අප අමතන්න.

පැමිණිල්ලෙහි ප්‍රගතිය

ඔබ විසින් දැනටමත් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇත්නම් එය විසදීමේ ප්‍රගතිය පිළිබද ඔබට සොයා බැලිය හැකි වේ. පහත පිවිසුමෙන් ඔබගේ පරිශිලක නාමය හා රහස්‍ය අංකුය ඇතුළත් කර පැමිණිලි තොරතුරු පද්ධතියට පිවිසෙන්න.