පාරිභෝගික පිටුව

පාරිභෝගික තොරතුරු පිටුව වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු

පාරිභෝගිකයාට සාධාරණ මිල ගණන් යටත් කාර්යක්ෂම සේවාවක් ලැබීම තහවුරු කිරිමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවෙහි වගකීමකි. ඒ සදහා පාරිභෝගික අයිතීන් පිළිබද දැනුවත් කිරීමට කොමිෂන් සභාව පියවර ගන්නා අතර පාරිභෝගික ගැටළු විසදීම සදහා පටිපාටියක් ද සකසා ඇත.

පාරිභෝගික පැමිණිලි (ආරාවුල්) විසදීමේ පටිපාටියහාපාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් පිළිබද ප්‍රකාශනය

පාරිභෝගික අයිතීන් පිළිබද දැනුවත් කිරිමට, ඔවුන් නියාමන ක්‍රියාවලියට සහභාගි කරවා ගැනීමට හා පාරිභෝගිකයා වෙනුවෙන් පෙනිසීටීමට පාරිභෝගික උපදේශන කමිටුවක් පිහිටුවා ඇති අතර ප්‍රාදේශිය නියෝජනය සහතික කරන පාරිභෝගික සංගම් ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වේ.