දැනුම් දීමකින් තොරව විදුලිය විසන්ධි කිරීම් පිළිබඳ විදුලි පාරිභෝගිකයින්ගෙන් තොරතුරු ලබාගැනීම

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව දැනුම් දීමකින් තොරව විදුලිය විසන්ධි කිරීම් පිළිබඳ විදුලි පාරිභෝගිකයින්ගෙන් තොරතුරු ලබාගැනීම විදුලිය සම්ප්‍රේෂණ හා තොග සැපයුම් සහ බෙදාහැරීම් බලපත්‍රලාභීන් වශයෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගම පාරි‍භෝගිකයින්ට අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයීමට බැදී සිටී. … වැඩි විස්තර…

ලෝහමය හා පී.වී.සී. ජල කුටීර (සිස්ටර්න්), ජලය ලබාගැනීමේ කරාම හා නැවතුම් වෑල්ව සඳහා ප්‍රමිති හා නියාමන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ මහජන උපදේශනය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව ලෝහමය හා පී.වී.සී. ජල කුටීර (සිස්ටර්න්), ජලය ලබාගැනීමේ කරාම හා නැවතුම් වෑල්ව සඳහා ප්‍රමිති හා නියාමන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ මහජන උපදේශනය මහජන උපදෙශන සංකල්ප පත්‍රය ඇණවුම A- ජල සවිකර නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුතුව ජල … වැඩි විස්තර…

පාරිභෝගික උපදේශන කමිටු සාමාජික තනතුර ඌව පළාත් නියෝජනය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පාරිභෝගික උපදේශන කමිටු සාමාජික තනතුර ඌව පළාත් නියෝජනය ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභව මෙරට විදුලිබල කර්මාන්තයේ ආර්ථික, තාක්ෂණික හා ආරක්ෂණ නියාමන ආයතනය වන අතර ජල සැපයුම් සේවා සහ ඛණිජ තෙල් යන කර්මාන්ත සදහා … වැඩි විස්තර…

ස්වාභාවික වායු පිළිබද ජාතික ප්‍රතිපත්ති කෙටුම්පත පිළිබද මහජන අදහස් ලබාගැනීම

මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛණිජතෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව ස්වාභාවික වායු පිළිබද ජාතික ප්‍රතිපත්ති කෙටුම්පත පිළිබද මහජන අදහස් ලබාගැනීම ස්වාභාවික වායු පිළිබද ජාතික ප්‍රතිපත්ති කෙටුම්පත මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛණිජතෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය … වැඩි විස්තර…

යෝජනා සදහා ආරාධනය- පොදු මාර්ග හා පොදු ස්ථානවල පිහිටුවා ඇති විදුලි කණු/විදුලි රැහැන් විතැන්කිරීම/ඉවත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් විදුලිබල සේවා සැපයුම්කරුවන්ට (ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගම) මාර

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව යෝජනා සදහා ආරාධනය පොදු මාර්ග හා පොදු ස්ථානවල පිහිටුවා ඇති විදුලි කණු/විදුලි රැහැන් විතැන්කිරීම/ඉවත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් විදුලිබල සේවා සැපයුම්කරුවන්ට (ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගම) මාර්ගෝපදේශ සකස්කිරීමට උපදේශන සේවා සැපයීම යෝජනා සඳහා ඉල්ලීම … වැඩි විස්තර…

විදුලි කාර්මිකයන්ට බලපත්‍ර පිරිනැමීමේ යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳ මහජන උපදේශනය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විදුලි කාර්මිකයන්ට බලපත්‍ර පිරිනැමීමේ යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳ මහජන උපදේශනය විදුලිබල කර්මාන්තය, ජල සේවා කර්මාන්තය හා ඛනිජතෙල් කර්මාන්තය යන ක්ෂේත්‍ර සදහා නියාමන ආයතනය වශයෙන් 2002 අංක 35 දරන ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව … වැඩි විස්තර…

රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පහත සදහන් තනතුරු සදහා සුදුසුකම් සහිත වෘත්තිකයින්ගෙන් අයදුම්පත් කැදවනු ලැබේ. 2002 අංක 35 දරන ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පනත මගින් ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව මෙරට බහුවිධ යටිතල පහසුකම් නියාමන ආයතනය … වැඩි විස්තර…

වහල මත සවිකරන සුර්යබල පද්ධති වැඩසටහන ප්‍රවර්ධනය පිළිබද මහජන උපදේශනය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව වහල මත සවිකරන සුර්යබල පද්ධති වැඩසටහන ප්‍රවර්ධනය පිළිබද මහජන උපදේශනය උපදේශන පත්‍රිකාව ලබාගන්න නෙට් මීටරින්-අයදුම්පත (නෙට් මීටරින්-අයදුම්පත (ලංවිම-රීජන්ට්- එක) නෙට් මීටරින්-අයදුම්පත (ලෙකො) 2002 අංක 35 දරන ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභා පනත මගින් … වැඩි විස්තර…

විද්‍යුත් වාහන ආරෝපණ මධ්‍යස්ථාන සහ ඒවායේ පාරිභෝගික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මහජන උපදේශනය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විද්‍යුත් වාහන ආරෝපණ මධ්‍යස්ථාන සහ ඒවායේ පාරිභෝගික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මහජන උපදේශනය Download the Consultation Paper 2002 අංක 35 දරන ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභා පනත මගින් ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පිහිටවනු … වැඩි විස්තර…

2018 වැඩසටහන් සැළැස්ම සදහා මහජන අදහස් විමසීම

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව 2018 වැඩසටහන් සැළැස්ම සදහා මහජන අදහස් විමසීම 2018 වැඩසටහන් සැළැස්ම බාගත කර ගන්න 2002 අංක 35 දරන ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභා පනත මගින් ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පිහිටුවන ලදී. එම … වැඩි විස්තර…

2018-2037 අවම පිරිවැය මත පදනම් වු දිගුකාලීන විදුලිබල ජනන සැළසුම පිළිබද මහජන අදහස් විමසීම

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව 2018-2037 අවම පිරිවැය මත පදනම් වු දිගුකාලීන විදුලිබල ජනන සැළසුම පිළිබද මහජන අදහස් විමසීම 2018-2037 අවම පිරිවැය මත පදනම් වු දිගුකාලීන විදුලිබල ජනන සැළසුම බාගත කර ගන්න සම්ප්‍රේෂණ බලපත්‍රලාභියා වශයෙන් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය … වැඩි විස්තර…

දිගුකාලීන විදුලි ජනන සැළැස්ම සැකසීමට අදාල මුලික දත්ත පිළිබද මහජන අදහස් ලබාගැනීම

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව දිගුකාලීන විදුලි ජනන සැළැස්ම සැකසීමට අදාල මුලික දත්ත පිළිබද මහජන අදහස් ලබාගැනීම සම්ප්‍රේශණ බලපත්‍රලාභියා වශයෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් සකසනු ලබන 2018-2037 දිගුකාලීන විදුලි ජනන සැළැස්ම සදහා පාදක කරගන්නා මුලික දත්ත හා උපකල්පන පිළිබද … වැඩි විස්තර…

බලපත්‍ර වලින් නිදහස් කිරීම් සඳහා වන අභිලාෂය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව 2009 අංක 20 දරන ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතේ 12 (1) (අ) වගන්තිය යටතේ සිදු කෙරෙන නිවේදනය බලපත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම සඳහා වන අභිලාෂය පාරිභෝගිකයන් වෙත විදුලිබල සම්පාදනයේ අඛණ්ඩත්වය සහතික කිරීම පිණිස 2009 අංක 20 දරන … වැඩි විස්තර…

බලපත්‍ර වලින් නිදහස් කිරීම් සඳහා වන අභිලාෂය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව 2009 අංක 20 දරන ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතේ 21 (2) යනවගන්තියටතේසිදු කෙරෙනනි වේදනය බලපත්‍ර වලින් නිදහස් කිරීම් සඳහා වන අභිලාෂය සිය පරිශ්‍රය තුල පිහිටි සීමිත බෙදාහැරීම් ජාලයක් හරහා අඩු විදුලිබල ප්‍රමාණයක් බෙදාහැරීමේ නිරත පහත … වැඩි විස්තර…

2017 වැඩසටහන් සැළැස්ම සදහා මහජන අදහස් විමසීම

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව 2017 වැඩසටහන් සැළැස්ම සදහා මහජන අදහස් විමසීම 2017 වැඩසටහන් සැළැස්ම ලබාගන්න 2002 අංක 35 දරන ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභා පනත මගින් ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පිහිටුවන ලදී. එම පනත යටතේ … වැඩි විස්තර…

පාරිභෝගික උපදේශන කමිටු සාමාජික තනතුර (බස්නාහිර, සබරගමුව සහ දකුණු පළාත් නියෝජනය සදහා)

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව තනතුරු ඇබෑර්තු පාරිභෝගික උපදේශන කමිටු සාමාජික තනතුර Download the Terms of References (බස්නාහිර, සබරගමුව සහ දකුණු පළාත් නියෝජනය සදහා) ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව මෙරට විදුලිබල කර්මාන්තයේ ආර්ථික, තාක්ෂණික හා ආරක්ෂණ නියාමන ආයතනය … වැඩි විස්තර…

බලපත්‍ර සංශෝධනය සඳහා වන අභිලාෂය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව 2009 අංක 20 දරන ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතේ 12 (1) (අ) වගන්තිය යටතේ සිදු කෙරෙන නිවේදනය බලපත්‍ර සංශෝධනය සඳහා වන අභිලාෂය පහත සදහන් බලපත්‍රලාභියාගේ ඉල්ලීම පරිදි 2009 අංක 20 දරන ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතේ … වැඩි විස්තර…

බලපත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම සඳහා වන අභිලාෂය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව 2009 අංක 20 දරන ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතේ 12 (1) (අ) වගන්තිය යටතේ සිදු කෙරෙන නිවේදනය බලපත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම සඳහා වන අභිලාෂය පාරිභෝගිකයන් වෙත විදුලිබල සම්පාදනයේ අඛණ්ඩත්වය සහතික කිරීම පිණිස 2009 අංක 20 දරන … වැඩි විස්තර…

බලපත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම සඳහා වන අභිලාෂය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව 2009 අංක 20 දරන ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතේ 12 (1) (අ) වගන්තිය යටතේ සිදු කෙරෙන නිවේදනය බලපත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම සඳහා වන අභිලාෂය පාරිභෝගිකයන් වෙත විදුලිබල සම්පාදනයේ අඛණ්ඩත්වය සහතික කිරීම පිණිස 2009 අංක 20 දරන … වැඩි විස්තර…

විදුලි පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් පිළිබද කතිකාව 2016

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විදුලි පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් පිළිබද කතිකාව 2016 විදුලි පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරමින් ඉහළ ගුණාත්මක තත්වයකින් යුත් විදුලිබල සේවාවක් සැපයීම තහවුරු කිරීමෙහි වගකීම විදුලිබල කර්මාන්තයේ නියාමන ආයතනය වන ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවට පැවරී තිබේ. … වැඩි විස්තර…

2016-2020 කාලය සඳහා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ (ලංවිම)හා ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගමේ (ලෙකො) වාර්ෂික ආදායම් පිළිබඳ මහජන අදහස් විමසීම

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව මහජන අදහස් විමසීම 2016-2020 කාලය සඳහා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ (ලංවිම)හා ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගමේ (ලෙකො) වාර්ෂික ආදායම් පිළිබඳ මහජන අදහස් විමසීම ධවල පත්‍රය ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට නිකුත් කර ඇති අංක ඊ … වැඩි විස්තර…

විදුලි පේනු සහ කෙවෙනි (PLUGS AND SOCKETS) ප්‍රමිතිකරණය සදහා යෝජනා සම්බන්ධයෙන් මහජන අදහස් විමසීම

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව මහජන අදහස් විමසීම විදුලි පේනු සහ කෙවෙනි (Plugs and Sockets) ප්‍රමිතිකරණය සදහා යෝජනා සම්බන්ධයෙන් මහජන අදහස් විමසීම   උපදේශන පත්‍රය විදුලි පේනු සහ කෙවෙනි සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමිතියක් හදුන්වාදීම සහ ප්‍රමිතිගත විදුලි පේනු සහ කෙවෙනි භාවිතයට … වැඩි විස්තර…

මහජන අදහස් විමසීම

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව මහජන අදහස් විමසීම විදුලිබල සම්බන්ධතා හා සැපයුම් ලබාදීමේදී විදුලිබල බෙදාහැරීම් බලපත‍්‍රහිමියන් විසින් දරනු ලැබ ඇති වියදම් පියවීමට යම් පුද්ගලයෙක්් සතුව ප‍්‍රමාණවත් වත්කමක් නොමැති බව පිළිබඳව , සෑහිමට පත්වීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ සකස් කිරීම. නිර්දේශය ලබාගැනීමට … වැඩි විස්තර…

2016 ක්‍රියාකාරිත්ව සැළසුම පිළිබද මහජන අදහස් විමසීම

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව 2016 ක්‍රියාකාරිත්ව සැළසුම පිළිබද මහජන අදහස් විමසීම විදුලිබල කර්මාන්තය, ජල සේවා කර්මාන්තය සහ ඛණිජ තෙල් කර්මාන්තය යන යටිතල පහසුකම් අංශ සදහා නියාමන ආයතනය වශයෙන් 2002 අංක 35 දරන පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් ශ්‍රී ලංකා මහජන … වැඩි විස්තර…

2015-2034 අවම පිරිවැය මත පදනම් වු දිගුකාලීන විදුලිබල උත්පාදන සැළසුම පිළිබද මහජන අදහස් විමසීම

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව 2015-2034 අවම පිරිවැය මත පදනම් වු දිගුකාලීන විදුලිබල උත්පාදන සැළසුම පිළිබද මහජන අදහස් විමසීම සම්ප්රේaෂණ බලපත්රlලාභියා වශයෙන් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් සකස් කර ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කල … වැඩි විස්තර…

තනතුරු ඇබෑර්තු :පාරිභෝගික උපදේශන කමිටු සාමාජික තනතුර-(උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත් )

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව තනතුරු ඇබෑර්තු පාරිභෝගික උපදේශන කමිටු සාමාජික තනතුර (උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත් ) ශ්රීඋ ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභව මෙරට විදුලිබල කර්මාන්තයේ ආර්ථික, තාක්ෂණික හා ආරක්ෂණ නියාමන ආයතනය වශයෙන් ක්රිdයාත්මක වේ. විදුලිබල ක්ෂේත්රතයේ නියාමන අධිකාරිය … වැඩි විස්තර…

බලපත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම සඳහා වන අභිලාෂය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව 2009 අංක 20 දරන ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතේ 12 (1) (අ) වගන්තිය යටතේ සිදු කෙරෙන නිවේදනය බලපත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම සඳහා වන අභිලාෂය පාරිභෝගිකයන් වෙත විදුලිබල සම්පාදනයේ අඛණ්ඩත්වය සහතික කිරීම පිණිස 2009 අංක 20 දරන … වැඩි විස්තර…

සහකාර අධ්‍යක්ෂ-ආයතනික සන්නිවේදන (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය) තනතුර සදහා අයදුම්පත් කැදවීම

Public Utilities Commission of Sri Lanka Vacancy Announcement-Assistant Director (Corporate Communication) The Public Utilities Commission of Sri Lanka (Commission) was established by the Act No. 35 of 2002 as a multi-sector regulator to regulate certain physical infrastructure industries in the … වැඩි විස්තර…

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට නිකුත් කළ බලාත්මක කිරීමේ නියමය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව 6 වන මහළ,ලංකා බැංකු වෙළද කුළුණ අංක 28 සාන්ත මයිකල් පාර කොළඹ 03 බලාත්මක කිරීමේ නියමය 2009 අංක 20 දරණ ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතෙහි (පනත වශයෙන් හැදින්වෙන) 34 වන වගන්තිය යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහජන … වැඩි විස්තර…

නියෝජන සදහා කාලය දීර්ඝ කිරීම-2012-2013 සාම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මිලදීගැනීමේ අයක්‍රමය පිළිබද තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළව යෝජිත බලාත්මක කිරීමේ නියමය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව දැන්වීමයි 2012-2013 සාම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මිලදීගැනීමේ අයක්‍රමය පිළිබද තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළව යෝජිත බලාත්මක කිරීමේ නියමය (2009 අංක 20 දරණ ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතෙහි 35 (1) (අ) වගන්තිය ප්‍රකාරව) උක්ත කාරණය සම්බන්ධයෙන් 2012 … වැඩි විස්තර…

ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගමේ (ලෙකො) ගාස්තු අයකල හැකි සේවා සඳහා අනුමැතිය-2013

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව දැන්වීමයි ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගමේ (ලෙකො) ගාස්තු අයකල හැකි සේවා සඳහා අනුමැතිය-2013 අංක EL/D/09-052 දරණ බලපත්‍රලාභියා වන ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගම (ලෙකො) විසින් සපයනු ලබන ගාස්තු අයකළ හැකි සේවා සදහා 2013 වර්ෂයට අදාළ අනුමත … වැඩි විස්තර…

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ මුල්‍ය තනතුර සදහා අයදුම්පත් කැදවීම

Public utilities commission of Sri Lanka Vacancy Notice Post of Deputy Director(Finance) The Public Utilities Commission of Sri Lanka (Commission) was established by the Act No. 35 of 2002 as a multi-sector regulator to regulate certain physical infrastructure industries in … වැඩි විස්තර…

2013 වර්ෂය සදහා සැපයුම්කරුවන්‚ සේවා සපයන්නන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව 2013 වර්ෂය සදහා සැපයුම්කරුවන්‚ සේවා සපයන්නන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 2013 වර්ෂය තුලදී ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවට සේවා සැපයීම සදහා ලියාපදිංචි වීමට උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන්ගෙන් අයදුම්පත් කැදවනු ලැබේ. අයදුම්පත් හා අදාල සැපයුම් … වැඩි විස්තර…

2012-2013 සාම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මිලදීගැනීමේ අයක්‍රමය පිළිබද තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළව යෝජිත බලාත්මක කිරීමේ නියමය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව දැන්වීමයි 2012-2013 සාම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මිලදීගැනීමේ අයක්‍රමය පිළිබද තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළව යෝජිත බලාත්මක කිරීමේ නියමය (2009 අංක 20 දරණ ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතෙහි 35 (1) (අ) වගන්තිය ප්‍රකාරව) 2009 අංක 20 දරණ … වැඩි විස්තර…

2012-2013 සාම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මිලදීගැනීමේ අයක්‍රමය පිළිබද තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළව යෝජිත බලාත්මක කිරීමේ නියමය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව දැන්වීමයි 2012-2013 සාම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මිලදීගැනීමේ අයක්‍රමය පිළිබද තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළව යෝජිත බලාත්මක කිරීමේ නියමය (2009 අංක 20 දරණ ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතෙහි 35 (1) (අ) වගන්තිය ප්‍රකාරව) 2009 අංක 20 දරණ … වැඩි විස්තර…

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම-අත්පත්‍රිකාවක් හා වාර්තාවක් මුද්‍රණය කිරීම

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම අත්පත්‍රිකාවක් හා වාර්තාවක් සැලසුම් කිරීම හා මුද්‍රණය කිරීම පහත සදහන් සේවා සැපයීම සදහා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් සැපයුම්කරුවන්ගෙන් තරගකාරී ලංසු කැදවනු ලැබේ. 1. අත්පත්‍රිකා 25,000 සැලසුම් කර මුද්‍රණයකිරීම 2. … වැඩි විස්තර…

සාම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය බලශක්ති ගාස්තු 2012-2013

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව සාම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය බලශක්ති ගාස්තු නිවේදනය කුඩා පරිමාණ විදුලිය මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම් (SPPA) යටතේ ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට විදුලිය මිලදී ගැනීම සම්ප්‍රේශණ බලපත්‍රලාභියා වශයෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 2012 ජනවාරි 01 වැනි දිනයෙන් පසුව අත්සන් කරන … වැඩි විස්තර…

විදුලිබල ආරක්ෂාව‚ සේවා ගුණාත්මකභාවය හා අඛණ්ඩ සැපයුම සහතික කිරීමට අදාල රෙගුලාසි සැකසීම

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විදුලිබල කර්මාන්තයේ ආර්ථික, තාක්ෂණික සහ ආරක්ෂණය පිළිබද නියාමන ආයතනය වේ. තාක්ෂණික හා ආරක්ෂණය සම්බන්ධ නියාමනයේදී විදුලිබල උත්පාදනය, සම්ප්‍රේෂණය, බෙදාහැරීම සැපයීම සහ භාවිතයේදී උද්ගත විය හැකි අනතුරුවලින් මහජනතාව ආරක්ෂා කරගැනීමේ වගකීම ප්‍රධාන වේ. එහිදී උත්පාදනය, … වැඩි විස්තර…

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම-විදුලිබල ඉල්ලුම් කළමනාකරණය සදහා රෙගුලාසි සැකසීම

Public Utilities Commission of Sri Lanka Tender Notice Design of Regulations on Electricity Demand Side Management (DSM) Competitive bids are hereby invited by the Public Utilities Commission of Sri Lanka (the Commission), for the design of Regulations on Electricity Demand … වැඩි විස්තර…

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම-විදුලිබල ඉල්ලුම් කළමනාකරණය සදහා රෙගුලාසි සැකසීම

Public Utilities Commission of Sri Lanka Tender Notice Design of Regulations on Electricity Demand Side Management (DSM) Competitive bids are hereby invited by the Public Utilities Commission of Sri Lanka (the Commission), for the design of Regulations on Electricity Demand … වැඩි විස්තර…

සාම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය බලශක්ති ගාස්තු 2012-2013

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව සාම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය බලශක්ති ගාස්තු නිවේදනය කුඩා පරිමාණ විදුලිය මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම්(SPPA) යටතේ ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට විදුලිය මිලදී ගැනීම සම්ප්‍රේශණ බලපත්‍රලාභියා වශයෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 2012 ජනවාරි 01 වැනි දිනයෙන් පසුව අත්සන් කරන ලද … වැඩි විස්තර…