මහජන උපදේශනය- ක්‍රියකාරී සැළැස්ම 2019

යෝජිත ක්‍රියකාරී සැළැස්ම 2019 ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ 2019 වර්ෂය සඳහා වූ යෝජිත ක්‍රියාකාරී සැළැස්ම සඳහා මහජන අදහස් විමසීම දැන් ක්‍රියාත්මක්යි.

වාර්ෂික වාර්තාව 2017

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ 2017 වසරේ වාර්ෂික වාර්තාව ප්‍රසිද්ධියටපත්කර ඇත. වාර්ෂික වාර්තාව 2017

විදුලි කාර්මික වෘත්තීයට ජාතික පිළිගැනීම ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාවට නැගෙයි

විදුලි කාර්මික වෘත්තීයට ජාතික පිළිගැනීම ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාවට නැගෙයි-යෝජිත වැඩපිළිවෙල සඳහා මහජන අදහස් ලබාගැනීමට ද ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පියවර ගනී Download the consultation paper සියළුම විදුලි කාර්මිකයින් සදහා ජාතික වෘත්තීමය සුදුසුකම හා පිළිගත් බලපත්‍රයක් පිරිනැමීමේ වැඩසටහනක් සකස් … වැඩි විස්තර…

ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය- සුර්යබල පද්ධති වැඩසටහන ප්‍රවර්ධනය සදහා මහජන අදහස් විමසීම ඇරඹේ

2017 සැප්තැම්බර් 28 උපදේශන පත්‍රිකාව ලබාගන්න නෙට් මීටරින්-අයදුම්පත (නෙට් මීටරින්-අයදුම්පත (ලංවිම-රීජන්ට්- එක) නෙට් මීටරින්-අයදුම්පත (ලෙකො) වහල මත සවිකරන සුර්යබල පද්ධති සවිකිරීමේ වැඩසටහන ප්‍රවර්ධනය සදහා පහසුකම් සැළසීමට අවශ්‍ය නියාමන රාමුව සකස්කිරීම සදහා මහජන අදහස් ලබාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව … වැඩි විස්තර…

ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය- අනාගත විදුලි ඉල්ලුම සපුරාලීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවෙන් නිර්දේශ

අනුමත දිගුකාලීන විදුලි ජනන සැළසුම් නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක නොකිරීම හේතුවෙන් විදුලි සැපයුමේ වියදම ඉහලයාම, විදුලිය ඇනහටීම් සහ සැළසුමෙන් බාහිර විදුලිය මිලදී ගැනීම් ආදී ප්‍රතිවිපාක වලට මුහුණ දීමට සිදුව ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව නිකුත් කළ නව අධ්‍යයන වාර්තාවක … වැඩි විස්තර…

ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය- විද්‍යුත් වාහන ආරෝපණ මධ්‍යස්ථාන සහ ඒවායේ පාරිභෝගික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පියවර ගැනීම

උපදේශන පත්‍රිකාව ලබාගන්න විද්‍යුත් වාහන ආරෝපණ මධ්‍යස්ථාන සහ ඒවායේ පාරිභෝගික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පියවර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව මේ ක්ෂේත්‍රයට අදාල ගැටළු හදුනාගෙන අදාල නියාමන නීති හා රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක කිරීමට කොමිෂන් සභාව සැළසුම් … වැඩි විස්තර…

ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය : ඉදිරි 20 වසර සදහා නව විදුලි ජනන සැළැස්මට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ තීරනය ලබාගන්න ඉදිරි වසර 20ක කාලය සදහා ඉහල යන විදුලි ඉල්ලුම සපුරාලීම සදහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සකස් කර අනුමැතිය සදහා ඉදිරිපත් කර තිබු සැළැසුම් වලින් වඩා අවම පිරිවැයක් සහිත සැළැස්ම සදහා ශ්‍රී ලංකා මහජන … වැඩි විස්තර…

ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය- දිගු කාලීන විදුලි ජනන සැළැස්ම පිළිබද අදහස් හා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට මහජනතාවට අවස්ථාවක්

2017 මැයි 16 ඉදිරි වසර 20ක කාලය සදහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත විදුලි ජනන සැළැස්ම සම්බන්ධයෙන් යෝජනා ඉදිරිපත්කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. 2018 වසරේ සිට 2037 දක්වා කාලය සදහා ඉදිකළ යුතු නව විදුලිබලාගාර ඇතුළත් දිගුකාලීන … වැඩි විස්තර…

2017-2038 දිගු කාලීන විදුලි ජනන සැළැස්ම පිළිබද මහජන අදහස් හා යෝජනා ලබාගැනීම

2017-2038 දිගු කාලීන විදුලි ජනන සැළැස්ම පිළිබද මහජන අදහස් හා යෝජනා ලබාගැනීම සදහා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව තීරණය කරයි. ඉදිරි වසර 20ක කාලයක් තුල ඇතිවන විදුලි ඉල්ලුම සපුරාලීම සදහා ඉදිකිරීමට යෝජිත බලාගාර පිළිබද විස්තර ඇතුලත් නව ජනන සැළැස්ම … වැඩි විස්තර…

ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය -පරිභෝජන රටාව (වේලාව) වෙනස් කළ හැකි ගෘහස්ත විදුලි පාරිභෝගිකයින් සදහා ද කාල පාදක ගාස්තු ක්‍රමය තෝරාගැනීමට අවස්ථාවක්

සින්ගල් ෆේස් ගෘහස්ත විදුලි පාරිභෝගිකයින් සදහා ද කාල පාදක ගාස්තු ක්‍රමය ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලදී. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කළ යෝජනාවකට අනුව ක්‍රියාත්මක වන නව ගාස්තු ක්‍රමයේදී පරිභෝජනය කරන කාලය අනුව විදුලි ඒකකයක මිල වෙනස් … වැඩි විස්තර…

ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය- පරිසර බලපෑම් පිළිබද නොරොච්චොලේ ප්‍රජාව ඉදිරිපත් කරන ගැටළු පිළිබද සොයා බැලීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා සභාව පියවර ගනී.

2017 අප්‍රේල් 27 නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරයෙන් පරිසරයට සිදුවන බලපෑම පිළිබද එම ප්‍රදේශවාසීන් ඉදිරිපත් කරන අදහස් හා යෝජනා පිළිබද සොයා බැලීමට විදුලිබල කර්මාන්තයේ නියාමන ආයතනය වන ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පියවර ගෙන ඇත. ධීවර හා ගොවි ප්‍රජාව, පරිසරවේදීන්, ලංකා … වැඩි විස්තර…

ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය- විදුලි රැහැන් ආසන්නයේ අනාරක්ෂිත ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම වැළැක්වීමට නව නීති

ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය විදුලි රැහැන් ආසන්නයේ අනාරක්ෂිත ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම වැළැක්වීමට නව නීති විදුලි රැහැන් හා ගොඩනැගිලි අතර පැවතිය යුතු අවම පරතර සම්බන්ධයෙන් නව රෙගුලාසියක් ක්‍රියාවට නගා තිබේ. මෙම රෙගුලාසිය මගින් ඉදිකිරීම් හා විදුලි රැහැන් අතර පැවතිය යුතු අවම සිරස් හා තිරස් … වැඩි විස්තර…

ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය : දිගුකාලීන විදුලි ජනන සැළැස්ම පිළිබද මහජන අදහස් ලබාගැනීමේ පළමු අදියර ඇරඹේ

ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය දිනය 2017 පෙබරවාරි 28 දිගුකාලීන විදුලි ජනන සැළැස්ම පිළිබද මහජන අදහස් ලබාගැනීමේ පළමු අදියර ඇරඹේ ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කරයි ඉදිරි වසර 20ක කාලය සදහා සකස් කරනු ලබන දිගු කාලීන විදුලි ජනන සැළැස්ම සැකසීමට භාවිත … වැඩි විස්තර…

විදුලි පාරිභෝගිකයින්ගේ ආරක්ෂිත තැන්පතු සදහා පොලී ගෙවීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව ලංවිමට හා ලෙකො ආයතනයට නිර්දේශ කරයි

ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය (30/01/17) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (ලංවිම) හා ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගම (ලෙකො) විදුලි පාරිභෝගිකයින්ගෙන් ලබාගන්නා ආරක්ෂිත තැන්පතු සදහා පොලී ගෙවීමේ ක්‍රමවේදය ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් නිර්දේශ කර ඇත. 2009 අංක 20 දරන ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතේ … වැඩි විස්තර…

ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය- ගෘහස්ත සුර්ය බලාගාර, ජාතික පද්ධතියට සම්බන්ධ කිරීම කඩිනම් කිරීම සදහා නිර්දේශ

ගෘහස්ත සුර්ය බලාගාර සවිකිරීම සදහා අයදුම්කරන විදුලි පාරිභෝගිකයින්ට සති දෙකක් තුලදී සම්බන්ධතාවය ලබාදෙන්නැයි ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට හා ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගමට දැනුම් දී තිබේ. ඒ අනුව ගෘහස්ත සුර්ය පැනල සවිකිරීම සදහා පාරිභෝගිකයෙකු අයදුම් කල … වැඩි විස්තර…

වාරික ක්‍රමයට නව විදුලිබල සම්බන්ධතා ලබාදීම සදහා ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාවට නැගේ

වාරික ක්‍රමයට නව විදුලිබල සම්බන්ධතා ලබාදීම සදහා ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාවට නැගේ නව විදුලි සම්බන්ධතා සදහා මුළු ගාස්තුව එකවර ගෙවිය නොහැකි පාරිභෝගිකයන් හදුනාගැනීමට සහ ඒ පිරිස් සදහා සහනදායි ගෙවීම් ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නව රිතියක් ක්‍රියාවට නගා තිබේ. ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් … වැඩි විස්තර…

ගෘහස්ථ වහලක සවිකරනු ලබන සූර්යබල විදුලි උත්පාදනයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව නීතිමය රාමුවක් හඳුන්වා දේ.

සූර්යබලය මත පදනම්ව විදුලිය නිෂ්පාදනය සඳහා කැමැත්තක් දක්වන අය සඳහා පවතින නීතිමය බාධාවන් ඉවත් කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව, එලෙස විදුලිය නිෂ්පාදනය කර ජාතික පද්ධතියට අළෙවි කරනු ලබන විදුලි පාරිභෝගිකයන් හට කොමිෂන් සභාවෙන් බලපත්‍රයක් ලබා … වැඩි විස්තර…

විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීමේ ප්‍රමාදය සම්බන්ධයෙන් හේතු දක්වන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට දන්වයි.

පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේදී අනුමත කල දිගුකාලීන විදුලිබල උත්පාදන සැළැස්මෙන් යෝජිත විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීම තවදුරටත් ප්‍රමාද වන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව වෙත දන්වනු ලැබීය. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කර ඇති නව සැළසුමට අනුව ඉතා කඩිනමින් … වැඩි විස්තර…

නොරොච්චෝලේ බලාගාරය බිදවැටීම පිළිබද විමර්ශනය සදහා ත්‍රි පුද්ගල කමිටුවක් පත් කෙරේ.

නොරොච්චෝලේ බලාගාරය බිදවැටීම පිළිබද විමර්ශනය සදහා ත්‍රි පුද්ගල කමිටුවක් පත් කෙරේ. මෑතකදී සිදු වු නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ බිදවැටීම පිළිබද විමර්ශනය කර නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සදහා විශේෂ විමර්ශන කමිටුවක් ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් පත් කරන ලදී. හිටපු නීතිපති ජනාධිපති … වැඩි විස්තර…

මාධ්‍ය නිවේදනය-පාරිභෝගික වන්දි ක්‍රමයක් හා විදුලිය අඛණ්ඩව සැපයීම තහවුරු කිරීමට නව රෙගුලාසි

මාධ්‍ය නිවේදනය පාරිභෝගික වන්දි ක්‍රමයක් හා විදුලිය අඛණ්ඩව සැපයීම තහවුරු කිරීමට නව රෙගුලාසි විදුලිබල කර්මාන්තයේ නියාමන ආයතනය වන ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශ කල නව රෙගුලාසි 4ක් සදහා විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ. මෙම රෙගුලාසි පසුගිය … වැඩි විස්තර…

2018 විදුලි අර්බුදයට මුහුණ දීම සදහා සැළසුම් කළ නව බලාගාර කඩිනමින් ඉදිකල යුතු බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට දන්වයි

2018 විදුලි අර්බුදයට මුහුණ දීම සදහා සැළසුම් කළ නව බලාගාර කඩිනමින් ඉදිකල යුතු බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට දන්වයි (30/09/2016) – 2017 සිට 2020 දක්වා කාලය තුල ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත නව විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීමේ සැළැස්ම … වැඩි විස්තර…

විදුලි පේනු සහ කෙවෙනි සදහා ජාතික ප්‍රමිතියක් ක්‍රියාවට නැගෙයි

විදුලිබල කර්මාන්තයේ නියාමන ආයතනය වන ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් විදුලි පේනු හා කෙවෙනි සදහා ජාතික ප්‍රමිතියක් ක්‍රියාවට නගන බව අද නිවේදනය කළේය. විශේෂයෙන්ම කාර්මික නොවන අංශවලට භාවිතය සදහා නව ප්‍රමිතියේ විදුලි පේනු සහ කෙවෙනි භාවිත කිරීමට නියමිත … වැඩි විස්තර…

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ කෙටි කාලීනව විදුලිය මිලදී ගැනීමේ පිලිබඳ ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ තීරණය

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ කෙටි කාලීනව විදුලිය මිලදී ගැනීමේ පිලිබඳ ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ තීරණය

විදුලිය ඇනහිටීම් වළක්වාගැනීම සදහා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව කළ නිර්දේශවලට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය එකගත්වය පලකරමින් ඉදිරිපත්කළ ලිපිය.

විදුලිය ඇනහිටීම් වළක්වාගැනීම සදහා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව කළ නිර්දේශවලට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය එකගත්වය පලකරමින් ඉදිරිපත්කළ ලිපිය. ලිපිය බාගත කරගන්න

ඒස් පවර් ඇඹිලිපිටිය (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් යන සමාගමෙන් විදුලිබලය මිලදී ගැනීමට අදාලව ලංවිම විසින් ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වෙත යොමු කරන ලිපිය හා කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රතිචාරය

ඒස් පවර් ඇඹිලිපිටිය (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් යන සමාගමෙන් විදුලිබලය මිලදී ගැනීමට අදාලව ලංවිම විසින් ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වෙත යොමු කරන ලිපිය කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රතිචාරය PUCSL’s decision on CEB’s request to grant permission to purchase power from … වැඩි විස්තර…

දිවයින පුරා විදුලිය ඇනහිටීම පිළිබඳ විමර්ශන වාර්තාව

දිවයින පුරා විදුලිය ඇනහිටීම පිළිබඳ විමර්ශන වාර්තාව බාගත කරගන්න ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් ස්භාව විසින් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කල ලිපිය

විදුලි පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් පිලිබඳ කතිකාව

මෙරට විදුලිබල කර්මාන්තයේ ප්‍රතිසංස්කරණවලින් පසුව ආර්ථික, තාක්ෂණික හා ආරක්ෂණ යන අංශවල උන්තතියක් දක්නට ලැබේ. නියාමනය හේතුවෙන් විදුලිබල උත්පාදන පිරිවැයේ සිට අවසන් පාරිභෝගික ගාස්තු දක්වා වු තොරතුරු වඩා විනිවිදභාවයකින් ප්‍රකාශයට පත්වේ. ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව නියාමන තීරණ ගන්නා විට … වැඩි විස්තර…

2016 ක්‍රියාකාරිත්ව සැළැස්ම එළිදැක්වේ

විදුලිබල කර්මාන්තයේ ආර්ථික, තාක්ෂණ හා ආරක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයන්හි කාර්යසාධනය ඉහළ දැමීමේ ඉලක්ක සහිතව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව සිය 2016 ක්‍රියාකාරිත්ව සැළැස්ම එළිදක්වයි විදුලිබල කර්මාන්තයේ නියාමන ආයතනය වන ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව 2016 ක්‍රියාකාරිත්ව සැළැස්ම පසුගියදා එළිදැක්වීය. මෙරට … වැඩි විස්තර…

විදුලිබල පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් හා වගකීම්

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් විදුලිබල පාරිභෝගික අයිතවාසිකම් හා වගකීම් පිළිබද ප්‍රකාශය එළිදක්වා අැත. මෙම ප්‍රකාශය 2015 ජනවාරි 01 වැනි සිට බලාත්මක වේ. විදුලිබල පාරිබෝගික අයිතීවාසිකම් හා වගකීම් පිළිබද ප්‍රකාශනය

ගෘහස්ත පාරිභෝගිකයින් සදහා විදුලිබල ගාස්තු අඩුවීමෙන් පසු සහ පෙර බිල්පත් සන්සන්ධනය

2014 සැප්තැම්බර් මස 16 වැනි දින සිට බලපැවත්වෙන පරිදි ක්‍රියාත්මක විදුලිබල ගාස්තු සංශෝධනයට අනුව ගෘහස්ත පාරිභෝගිකයින්ට සියයට 25ක ගාස්තු අඩුවීමක් ලබා දී ඇත. එක් එක් පාරිභෝජන ඒකක මට්ටම් අනුව විදුලි බිල්පත් අඩුවන ආකාරය පහත වගුව මගින් දැක් වේ. මසක ඒකක … වැඩි විස්තර…

ගෘහස්ත පාරිභෝගික කාණ්ඩය සදහා අනුමත විදුලි ගාස්තු(2014 සැප්තැම්බර් 16 වැනි දින සිට බලපැවත්වෙන පරිදි)

ගෘහස්ත පාරිභෝගික කාණ්ඩය සදහා අනුමත විදුලිගාස්තු(2014 සැප්තැම්බර් 16 වැනි දින සිට බලපැවත්වෙන පරිදි) විදුලිබල ගාස්තු අඩුකිරීමේ රජයේ ප්‍රතිපත්ති උපදේශයට අනුකූලව ගෘහස්ත පාරිභෝගික කාණ්ඩය සදහා අනුමත සංශෝධිත නව ගාස්තු 2014 සැප්තැම්බර් මස 16 වැනි දින ක්‍රියාත්මක වේ. අනුමත නව ගාස්තු පහත … වැඩි විස්තර…

2013-2032 අවම පිරිවැය මත පදනම් වු දිගුකාලීන විදුලිබල උත්පාදන ව්‍යාප්ති සැළසුම පිළිබද මහජන අදහස් විමසීම

2002 අංක 35 දරන ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභා පනතෙහි 17 (ආ) වගන්තිය සහ 2009 අංක 20 දරන ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතෙහි 3(ඔ) වගන්තිය යටතේ සම්ප්‍රේශණ බලපත්‍රලාභියා(ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය) විසින් සකස් කර අනුමැතියට ඉදිරිපත් කළ 2013-2032 අවම පිරිවැය දිගුකාලීන … වැඩි විස්තර…

2014 ආයතනික සැලැස්ම පිළිබද මහජන අදහස් විමසීම

විදුලිබල හා පසුභාග ඛනිජතෙල් යන අංශ නියාමනයට අදාලව 2014 වර්ෂය සදහා කෙටුම්පත් කළ වැඩසටහන් සැළසුම ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත. යෝජිත වැඩසටහන් පිළිබද හෝ නියාමනයට යටත් ක්ෂේත්‍රයන් සම්බන්ධයෙන් නව අදහස් යෝ යෝජනා ඇත්නම් කොමිෂන් සභාව වෙත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනු … වැඩි විස්තර…

2013 විදුලිබල ගාස්තු සදහා අනුමැතිය

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවෙහි අනුමැතිය සදහා ඉදිරිපත්කළ ගාස්තු සදහා අනුමැතිය ලබාදීමට තීරණය කළේය. අනුමත ගාස්තු 2013 අප්‍රේල් 20වැනි සිට ක්‍රියාත්මක වේ. විදුලිබල ගාස්තු අනුමැතියට අදාල ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය අනුමත විදුලිබල ගාස්තු පෙරපැවති ගාස්තු සහ නව ගාස්තු … වැඩි විස්තර…

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 2013 විදුලිබල ගාස්තු සංශෝධන යෝජනාව පිළිබද මහජන අදහස් විමසීමක් පැවත්වීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව තීරණය කරයි

විදුලිබල මණ්ඩලය මේ වසරේ (2013) වියදම් වශයෙන් ඇස්තමේන්තු කල මුදලින් රුපියල් බිලියන 40ක් කපාහැරීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව තීරණය කළේය. වසරේ විදුලිබල සැපයුම සදහා රුපියල් බිලියන 268 ක් වැය වනු ඇතැයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඇස්තමේන්තු කර තිබුණි. අදාල … වැඩි විස්තර…

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයයේ 2013 ඇස්තමේන්තුගත වියදම රුපියල් බිලියන 33 කින් අඩුකිරිමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවෙන් පියවර

2013 වර්ෂය සදහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඇස්තමේන්තු කළ වියදම පිළිබද අධ්‍යයනයෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව එම වියදම අඩුකිරිමට තීරණය කලේය. 2013 වර්ෂයේ ජාතික විදුලිබල ඉල්ලුම සැපයීම සදහා රුපියල් බිලියන 268ක් වියදම්වනු ඇතැයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයෙහි ඇස්තමේන්තුව විය. … වැඩි විස්තර…

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 2013 වර්ෂයේ වියදම් ඇස්තමේන්තු කොමිෂන් සභාවෙහි අනුමැතියට ඉදිරිපත් කරයි

2013 වර්ෂයේ ජාතික විදුලිබල ඉල්ලුම සැපයීම සදහා වන ඇස්තමේන්තුගත වියදම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සකස් කර තිබේ. එම වියදම් ඇස්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව වෙත පසුගියදා ඉදිරිපත් කෙරිණි. ඉහල යන විදුලිබල ඉල්ලුම සදහා වැයවන අමතර පිරිවැය, විදුලිබල ජනන පිරිවැය, … වැඩි විස්තර…

පුනර්ජනනීය බලශක්ති අයක්‍රමය ක්‍රියාවට නැගීම සදහා යෝජිත බලාත්මක කිරීමේ නියමය

2012-2013 සදහා අනුමත කළ සාම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය විදුලිබලය මිලදී ගැනීමේ අයක්‍රමය ක්‍රියාවට නැගීම සදහා පියවර ගන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට දන්වා ඇත. ඒ ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතේ 34 වගන්තිය යටතේ කොමිෂන් සභාව වෙත පැවරී … වැඩි විස්තර…

විදුලිබල පාරිභෝගික තෘප්තිය පිළිබද තක්සේරුකිරිමට නියැදි සමීක්ෂණයක්

විදුලිබල පාරිභෝගිකයින් 2500ක් සම්මුඛ පරීක්ෂනයට ලක්කරමින් මෙම සමීක්ෂනය දිවයිනේ සියළුම ප්‍රදේශ ආවරණය පරිදි සිදුකෙරේ. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ කලාප 4හි ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගමෙහි පාරිභෝගිකයින් නියෝජනය වන පරිදි මෙම නියැදිය තෝරාගෙන ඇත. පාරිභෝගික තෘප්තිය තක්සේරුකිරීමට අමතරව මෙම සමීක්ෂනයේ තවත් අරමුණක් වන්නේ … වැඩි විස්තර…

කුඩා විදුලිබල ජනන ව්‍යපෘතිවල තිරසරබව සුරැකීමට පියවර

කුඩා විදුලිබල ජනන ව්‍යපෘතීන් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියයට සම්බන්ධ කිරිම සදහා අන්තර් සම්බන්ධතා යාන්ත්‍රණයක් සකස්කිරීම 2013 වසර වන විට දී සියලුම ගෘහයන්ට විදුලිය සැපයීම රජයේ ඉලක්කයයි. ජාතික විදුලිබල පද්ධතියෙන් සියයට 97කට පමණ විදුලිය සැපයිය හැකි වුවත් දුර බැහැර පියිටි ඇතැම් … වැඩි විස්තර…

2013-2015 ආයතනික සැළැස්ම පිළිබද උපදේශනය

2013-2015 කාලය සදහා වු සිය ආයතනික සැළැස්ම පිළිබද ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව අදහස් විමසයි ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව යටිතල පහසුකම් කර්මාන්ත ත්‍රිත්වයක් නියාමනය සදහා පිහිටවු බහු අංශ නියාමන ආයතනය වේ. 2002 අංක 35 දරණ ශ්‍රී ලංකා … වැඩි විස්තර…

විදුලිබල සැපයුමෙහි ආරක්ෂාව, සේවාවෙහි ගුණාත්මකභාවය හා සැපයුම් අඛණ්ඩතාවය තහවුරු කිරිමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පියවර ගනී

ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය Issue On : 15 Oct 2012 PR/15-10-2012-Pub Con-Safety ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විදුලිබල කර්මාන්තයේ ආර්ථික, තාක්ෂණික සහ ආරක්ෂණය පිළිබද නියාමන ආයතනය වේ. තාක්ෂණික හා ආරක්ෂණය සම්බන්ධ නියාමනයේදී විදුලිබල උත්පාදනය, සම්ප්‍රේෂණය, බෙදාහැරීම, සැපයීම සහ භාවිතයේදී උද්ගත විය … වැඩි විස්තර…

Electricity Consumer Societies

Public Utilities Commission of Sri Lanka encourages all stakeholders including public to participate in regulatory decision making process through public consultations. When such public consultation is conducted, the domestic consumers should have a strong and organized forum to express their වැඩි විස්තර…

New Electricity Bill Format

Steps are underway to introduce new electricity bill format. Once implemented new electricity bill provide all information pertaining to the calculation of electricity bill, taxes, subsidies and any other charges relate to electricity consumed. වැඩි විස්තර…

Regular Meeting – Planning

Press Release Issue On : 26th of Oct 2012 PR/100-25-08 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus molestie quam ut quam feugiat bibendum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Praesent posuere, velit … වැඩි විස්තර…