දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 ඔක්තොම්බර් 16

දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 ඔක්තොම්බර් 16 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 ඔක්තොම්බර් 15 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 ඔක්තොම්බර් 14 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 ඔක්තොම්බර් 13 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 ඔක්තොම්බර් 12 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 ඔක්තොම්බර් 11 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 … වැඩි විස්තර…

දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 අගෝස්තු 17

දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 අගෝස්තු 17 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 අගෝස්තු 16 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 අගෝස්තු 15 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 අගෝස්තු 14 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 අගෝස්තු 13 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 අගෝස්තු 12 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 … වැඩි විස්තර…

දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 ජූලි 07

දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 අගෝස්තු 17 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 අගෝස්තු 16 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 අගෝස්තු 15 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 අගෝස්තු 14 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 අගෝස්තු 13 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 අගෝස්තු 12 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 … වැඩි විස්තර…

දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව -30-06-2016

දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-30-06-2016 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-09-06-2016 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-08-06-2016 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-07-06-2016 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-06-06-2016 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-05-06-2016 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-01-06-2016

දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 මාර්තු 10

දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 මාර්තු 10 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 මාර්තු 09 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 මාර්තු 08 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 මාර්තු 07 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 මාර්තු 03 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 මාර්තු 02 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 … වැඩි විස්තර…

දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 පෙබරවාරි

දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 පෙබරවාරි 08 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 පෙබරවාරි 07 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 පෙබරවාරි 04 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 පෙබරවාරි 03 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 පෙබරවාරි 28 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 පෙබරවාරි 01

දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 පෙබරවාරි 08

දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 පෙබරවාරි 08 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 පෙබරවාරි 07 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 පෙබරවාරි 04 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 පෙබරවාරි 03 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 පෙබරවාරි 2 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 පෙබරවාරි 01

දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 පෙබරවාරි 04

දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 පෙබරවාරි 04 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 ජනවාරි 28 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 ජනවාරි 28 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2016 ජනවාරි 28

දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2015 දෙසැම්බර් 31

දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2015 දෙසැම්බර් 31 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2015 දෙසැම්බර් 30 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2015 දෙසැම්බර් 28 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2015 දෙසැම්බර් 27 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2015 දෙසැම්බර් 22 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2015 දෙසැම්බර් 21 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2015 … වැඩි විස්තර…

දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2015 නොවැම්බර් 29

දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2015 නොවැම්බර් 29 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2015 නොවැම්බර් 26 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2015 නොවැම්බර් 23 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2015 නොවැම්බර් 19 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2015 නොවැම්බර් 18 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2015 නොවැම්බර් 17 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2015 … වැඩි විස්තර…

දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2018 -01-22

දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2017 -08-06 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2017 -08-05 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2017 -08-04 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2017 -08-03 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2017 -08-02 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2017 -08-02 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව- 01-08-2017 දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව- 23-07-2017 … වැඩි විස්තර…

අවම පිරිවැය මත පදනම් වු දිගුකාලීන විදුලිබල උත්පාදන ව්යා-ප්ති සැළසුම පිළිබද මහජන අදහස් විමසීම 2015-2034

අවම පිරිවැය මත පදනම් වු දිගුකාලීන විදුලිබල උත්පාදන ව්යා-ප්ති සැළසුම පිළිබද මහජන අදහස් විමසීම 2015-2034

2011 වාර්ෂික වාර්තාව

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවෙහි 2011 වර්ෂය සදහා වු වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව සම්පුර්ණ කර ඇත. එය ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්කි රීමට නියමිතය ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා පනතෙහි 37 වන වගන්තියට අනුකූලව ඉදිරිපත්කල යුතු තොරතුරුද මෙහි අන්තර්ගතය. Download Annual Report 2011