දැක්ම හා මෙහෙවර

අපගේ දැක්ම

රටේ තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සහ උපයෝගිතා සේවා වඩාත් පිරිමැසුම්දායි ලෙස, සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයින් හට සහ එහි සංවර්ධනයට දායක වන්නන්ට ලබා දිය හැකි වාතාවරණයක් නිර්මාණය කිරීම.

අපගේ මෙහෙවර

වඩාත් සාධාරණ හා දිගුකල් පවත්නා ආකාරයට, වර්තමාන සහ අනාගත පාරිභෝගිකයන් වෙත, ආරක්ෂා සහිතව, විශ්වාසදායි සාධාරණ මිලකට යටිතල පහසුකම් උපයෝගිතා සේවා සැපයීම තහවුරු කෙරෙන අයුරින්, ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාවේ විෂය පථයට ඇතුළත් වන මහජන උපයෝගිතා සේවා සපයන්නන් නියාමනය කිරීම.