කර්තව්‍යයන් සහ අරමුණු

කොමිෂන් සභාවේ කර්තව්‍යයන්

 • කොමිෂන් සභාව වෙත පවරා ඇති බලතල ක්‍රියාවේ යෙදීම, කර්තව්‍ය ඉටු කිරීම සහ කාර්ය කිරීම
 • කොමිෂන් සභාවේ තීරණවල බලපෑමක් ඇතිවන හෝ ඇති වීමට ඉඩ ඇති යම් තැනැත්තකු හෝ කණ්ඩායමක් සමඟ උචිතයැයි කොමිෂන් සභාව සලකන ප්‍රමාණයට සාකච්ඡා කිරීම
 • යම් කර්මාන්ත පනතක් පිළිබඳ සියලු කාරණ සම්බන්ධයෙන් යෝග්‍ය යැයි කොමිෂන් සභාව සලකන පරිදි රජයට උපදෙස් ලබාදීම
 • කවර හෝ මහජන උපයෝගිතා කර්මාන්තවලට අදාළ තොරතුරු රැස් කිරීම, වාර්තාගත කිරීම සහ ව්‍යාප්ත කිරීම
 • අවශ්‍ය පරිදි හා අවශ්‍ය වන අවස්ථාවලදී කොමිෂන් සභාවේ කර්තව්‍ය පාලනය වන යහපත් පරිචයක් පිළිබඳ ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයක් ඇතුළත් නියාමන අත්පොතක් කොමිෂන් සභාව පිහිටුවා මාස හයක් ඇතුළත සකස් කර පරිශෝධනය කිරීම
 • යම් කර්මාන්ත පනත්වල විධිවිධාන සලසා තිබෙන සියලු කාරණා සම්බන්ධ බලපත්‍රදීමේ, විධිමත් කිරීමේ හා පරීක්ෂණ පැවැත්වීමේ කර්තව්‍ය කිරීම
 • යම් කර්මාන්ත පනතක විධිවිධාන සලසා තිබෙන පරිදි බලපත්‍රවල, කොන්ත්‍රාත්තුවල සහ වෙනත් සාධන පත්‍රවල විධිවිධාන බලාත්මක කිරීම
 • යම් කර්මාන්ත පනතකින් නියමිත අවස්ථාවලදී, නියාමනයට ලක්වන උපයෝගිතා සේවා සපයන්නන් විසින් ක්‍රියාත්මක කරන අයක්‍රම හා වෙනත් ගාස්තු විධිමත් කිරීම
 • යම් මහජන උපයෝගිතා කර්මාන්තයක උද්ගත වන ආරවුල්, ඒ කර්මාන්තයට අදාළ කර්මාන්ත පනතට අනුකූලව මැදිහත් වී විනිශ්චය කිරීම හෝ විනිශ්චය කිරීම
 • මහජන උපයෝගිතා කර්මාන්තවල ආරක්ෂාව, තත්ත්වය අඛණ්ඩ පැවැත්ම හා විශ්වාසනීයත්වය පිළිබඳ තාක්ෂණික හා වෙනත් ප්‍රමිති නියම කර බලාත්මක කිරීම
 • කොමිෂන් සභාවේ කිසියම් කර්තව්‍යයන් සාර්ථකව ඉටු කිරීම සඳහා යෝග්‍ය බව ‍කොමිෂන් සභාව විසින් සලකනු ලැබිය හැකි වෙනත් යම් ආනුෂංගික හෝ උපයෝගී ක්‍රියාකාරකම් කිරීම

 

අරමුණු

2002 අංක 35 දරන ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභා පනතේ14(2) වගන්තියෙන් දක්වා ඇතිඑහි පුළුල් අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා කොමිෂන් සභාව විසින් ඉහත කර්තව්‍යයන් ඉටු කරනු ලබයි. එම අරමුණු පහතින් දැක්වේ.

 

 • සියලු පාරිභෝගිකයන්ගේ අයිතිය ආරක්ෂා කිරීම
 • තරඟකාරිත්වය ප්‍රවර්ධනය
 • මහජන උපයෝගිතා කර්මාන්තවල ක්‍රියාකාරිත්වය සහ ප්‍රාග්ධන ආයෝජනය යන දෙකෙහිම කාර්යක්ෂමතාව ප්‍රවර්ධනය
 • මහජන උපයෝගිතා කර්මාන්තවලට සම්පත් කාර්යක්ෂමව වෙන් කර දීම ප්‍රවර්ධනය
 • මහජන උපයෝගිතා කර්මාන්තවල ආරක්ෂාකාරිත්වය සහ සේවාවල ගුණාත්මකභාවය ප්‍රවර්ධනය
 • හැකි අවස්ථාවලදී ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති සමාදර්ශක ලෙස ගෙන උපයෝගිතා සේවා තක්සේරුකරනය; සහ
 • කාර්යක්ෂමව ක්‍රියා කරන මිල පාලනයට ලක්වන උපයෝගිතා සේවා සපයන සමාගම්වලට ඔවුන්ගේ මහජන උපයෝගිතා කර්මාන්ත සඳහා මුදල් සපයා ගැනීමෙහි ලා අයථා දුෂ්කරතාවලට මුහුණ පෑමට සිදු නොවන බවට වග බලා ගැනීම