ආරවුල් විසඳීමේ පද්ධතියට ප්‍රවේශ වීම

කොමිෂන් සභාවෙහි සාමාජිකයින්

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ එකඟතාවය සහිතව ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන විෂය භාර අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කරනු ලබන සාමාජිකයින් පස් දෙනෙකුගෙන් කොමිෂන් සභාව සමන්විත වේ. කොමිෂන් සභාවේ සංයුතිය සකස් විය යුත්තේ ඉංජිනේරු විද්‍යාව, නීතිය සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණය යන වෘත්තීන්ගෙන් අවම වශයෙන් එක් සාමාජිකයෙකු බැගින් නියෝජනය වන ආකාරයෙනි. සාමාජිකයෙකුගේ ධුර කාලය අවුරුදු පහකි.

නීතීඥ සාලිය මැතිව් මහතා- සභාපතිතුමා
view profile
011 – 2392604/7/8 Ext. 100
නීතිඥ සංජය ගමගේ – නියෝජ්‍ය සභාපතිතුමා
view profile
011 – 2392607/8

 

මහාචාර්ය රාහුල අතලගේ සාමාජික
view profile
011 – 2392607/8
ප්‍රසාද් ගල්හේන සාමාජික

 

view profile
011 – 2392607/8