ආරවුල් විසඳීමේ පද්ධතියට ප්‍රවේශ වීම

මූලික හර පද්ධතිය

සාධාරණභාවය

අපගේ අරමුණු, යුතුකම් සහ කාර්ය්‍යන් සැළකිල්ලට ගනිමින් යහ පිළිවෙත් අනුව තීරණ ගැනීම.

අපක්ෂපාතීභාවය

නීතිමය වගකීම් ප්‍රකාරව අප වෙත ලැබෙන අදහස් යෝජනා හා පැමිණිලි වලට අපක්ෂපාතිව ක්‍රියාත්මක වීම.

ස්වාධීනභාවය

අනවශ්‍ය බලපෑම් වලින් නිදහස්ව තීරණ ගන්නා අතර විවිධාකාර වූ ක්‍රියාපිළිවෙත් පවතින්නේ අපගේ එම ස්වාධීනත්වය රකිනු පිණිසය.

අප්‍රමාදය

ප්‍රමාදය යනු අමතර වියදමට හේතුවක් වන අතර එය ඉච්ඡා භංගත්වයටද හේතුවකි. ඒ අනුව කලට වේලාවට කාර්යයන් ඉටුකිරීම අපේ වගකීමක් වේ.

විනිවිදභාවය

නීතිමය හෝ රහස්‍ය භාවයට සම්බන්ධයෙන් සීමාවන් ඇති අවස්ථාවලදී හැර අන් සෑම අවශ්ථාවකදීම සාක්ෂි හා තීරණආදී සියලු ලේඛණ ප්‍රසිද්ධයට පත්කරනු ලැබේ. අපගේ සැළකිල්ලට ලක්ව ඇති කාරණා සහ ඒවාට අදාළ පටිපාටි සියලු පාර්ශ්වකරුවන් ගේ දැන ගැනීම සදහා ප්‍රසිද්ධ කරනු ලැබේ. කාර්යසාධනය පිළිබද වාර්ෂික වාර්තා මගින් ඉදිරිපත් කෙරෙන අතර අදාල අයවැයද ප්‍රසිද්ධයට පත්කෙරේ

විෂයානුබද්ධභාවය

සුදුසුකම, සාක්ෂි, ප්‍රතිපත්ති, නීතිමය සහ අධිකරණ තීරණ වලින් ලැබෙන මඟපෙන්වීම් පාදක කරගෙන තර්කානුකූලව තීරණ ගැනේ.

අඛණ්ඩතාවය

පනත්වලට අදළව නෛතික වගකීම්වලට අනුතූලව තීරණ ගනුලබන අතර තීරණ ගැනීමේදී යෝග්‍ය සෑම අවශ්ථාවකදීම තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියෙහි අඛණ්ඩතාවය ආරක්ෂා කෙරේ.