ආරවුල් විසඳීමේ පද්ධතියට ප්‍රවේශ වීම

බදවාගැනීම්

ශ්‍රී ලංකාවේ බහුවිධ නියාමන ආයතනය වන ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව මේ වන විට විදුලිබල අංශයෙහි නියාමනය හා ඛණිජ තෙල් කර්මාන්තයෙහි ඡායාමාත්‍ර නියාමනය යන කාර්යභාරය ඉටුකරයි. අර්ථික විද්‍යා, ඉංජිනේරු, නීති, ප්‍රතිපත්ති, මුල්‍ය හා ගණකාධිකරණ, කළමනාකරණ, තොරතුරු තාක්ෂණික,සන්නිවේදන හා මානව සම්පත් යන ක්ෂේත්‍රයන්හි වෘත්තිමය අවශ්ථා සපයනු ලබන කොමිෂන් සභාව මෙහෙයුම් හා සහායක සේවාවන් සදහාද රැකියා අවශ්ථා විවෘත කරයි

වත්මන් පුරප්පාඩු

පුහුණුවන විදුලි ඉංජිනේරු තනතුර සදහා අයදුම්පත් කැදවා ඇත. 2015 ජුලි මස 8වැනි දිනට පෙර අයදුම්කරන්න

Public Utilities Commission of Sri Lanka

VACANCY NOTICE

TRAINEE ELECTRICAL ENGINEER

ASSISTANT DIRECTOR (DESIGNATE)

Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL) was established by the Act No. 35 of 2002 as a multi-sector infrastructure regulator in the country. With the enactment of the Sri Lanka Electricity Act No. 20 of 2009, the Commission became the economic, safety and technical regulator of the Electricity industry.

The Commission is looking for a dynamic and results oriented graduate electrical engineer who could explore a great opportunity to grow and develop in regulation.

Candidate requirement,
• BSc in Electrical Engineering from a recognised University.

Short listed applicants based on the highest qualifications will be called for interviews and the selection will be based on the appropriate qualifications.

Applications giving full name, address, contact numbers, date of birth, age, nationality, educational & professional qualifications, related experience and any other relevant details with names, addresses and contact details of two non-related referees with a cover letter to be forwarded to reach PUCSL within 10 days of this advertisement. The position applied, to be marked on the top left corner of the envelope or as the subject line of the email

Chairman
Public Utilities Commission of Sri Lanka

Level 06, BOC Merchant Tower, No. 28, St. Michael’s Road, Colombo 03.
Telephone: (011)2392607/8 Fax: (011)2392641
Email: careers@pucsl.gov.lk